top of page

Nachum Dunsky - Geographer Regional  &  Town Planning

נסיון רב כראש צוות בניהול פרוייקטים של תכנון כולל ו/או נושאי, ברמה ארצית מחוזית מקומית ומפורטת - תכנון פיזי וסטטוטורי, ניהול צוות תכנון גדול, תיאום צוות יועצים רב-מקצועי, כולל: מהנדסי דרכים, מים, ביוב, חשמל ותקשורת, ויועצים סביבתיים חברתיים כלכליים וכדומה. קיום מגעים עם צוות היגוי, עם רשויות מקומיות וממשלתיות ועם ועדות התכנון והבניה בכל הרמות, לעריכה ותיאום, מענה להתנגדויות, ומתן תוקף לתכניות סטטוטוריות בכל הרמות

 

התמחות וניסיון רב בבדיקות היתכנות, איתור קרקעות לפיתוח ועריכת פרוגרמות - לפיתוח ערים, הקמת ישובים כפריים וקהילתיים, אזורי מגורים, אזורי מסחר ותיירות, ומתקני תשתית ותעשיה

פיתוח ויישום שיטות לניתוח משולב של מידע פיזי הנדסי חברתי וכלכלי, כמכשיר להגדרה של אפשרויות ומיגבלות לפיתוח, ואספקת הרקע הדרוש לתכנון כל מיגוון שימושי הקרקע

 

התמחות בעריכה של תכניות אב ומתאר אזוריות ברמה מחוזית וארצית, ניהול צוותי תכנון רב מקצועיים גדולים, תוך שילוב התשומות של יועצים כלכליים דמוגרפיים הנדסיים ומשפטיים.  עריכת המסמכים של תכניות מתאר ברמה מחוזית וארצית, לווי התכניות בהליכי אישורן בועדות תכנון מחוזיות ובמועצה הארצית לתכנון ולבניה עד למתן תוקף

 

התמחות ונסיון רב בעריכה של תכניות מתאר מקומיות ות.ב.ע. מפורטות, עריכת תכניות סטטוטוריות - תשריט ותקנון, הנחיית צוות יועצים בעריכת נספחים הנדסיים ואחרים לתכניות בנין ערים, ליווי תסקיר סביבתי, נסיון רב בליווי התכנית בועדות המקומיות והמחוזיות בכלל ובמחוז הדרום במיגזר הבדואי בפרט, עד למתן תוקף לתכניות ו/או במועצה הארצית לתכנון ולבניה וועדותיה, ועד למתן תוקף- על פי הענין

תכנון לפזורה הבדואית בנגב - כ 20 ישובים חדשים ושכונות עבור המגזר הבדואי בנגב

מזמין: מנהל מקרקעי ישראל, רשות הבדואים

כסיף - תכנית מתאר מקומית לעיר בת 18,000 יח"ד , ראש צוות תכנון מקצועי
מזמין: משרד הבינוי והשיכון

תכנית אב מנחה להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, מתכנן ראשי
מזמין: רשות הבדואים במשרד החקלאות, באמצעות תיק פרוייקטים

מרכז שירותים לכיש - תוספת מרכז משולב למוסדות ציבור תיירות ותעסוקה בקיבולת 58,000 מ"ר בניה, ראש צוות התכנון.
מזמין: המועצה האזורית לכיש

מבואות ערד - תכנית פיתוח התישבותית להקמת 5 ישובים כפריים/ קהילתיים, ראש צוות התכנון.

מזמין: ההסתדרות הציונית.

תכנון אזור התישבות חדש למפוני חבל עזה - בדיקת היתכנות תכנונית,ראש צוות התכנון.

מזמין: מנהל מקרקעי ישראל, משרד הפנים.

מערב בנימין - תכנית מרחבית שילדית לפיתוח ההתישבות הקיימת באזור והרחבתה, ראש צוות התכנון. 

מזמין: משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים.

איתור ישובים במטרופולין באר שבע - בדיקת היתכנות לאיתור ישובים חדשים, ובדיקת האילוצים הקרקעים והסטוטורים לפיתוח.

מזמין: משרד הבינוי והשיכון.  

איתור ישובים במטרופולין באר שבע - בדיקת היתכנות לאיתור ישובים חדשים, ובדיקת האילוצים הקרקעים והסטוטורים לפיתוח.

מזמין: משרד הבינוי והשיכון.  

סקר קרקעות הקיבוצים - בדיקת היתכנות תכנונית פיזית כלכלית בהיקף גדול, לפיתוח שימושי קרקע שונים בכ – 20 קיבוצים.

מזמין: מנהל מקרקעי ישראל

תכנית אב מטרופולין באר שבע - עריכת תכנית אב כוללנית לשטח המטרופולין, ראש צוות התכנון המטרופוליני.    

מזמינים: מ.מ.י, משרד הפנים, משהב"ש ע. באר שבע, בשת"פ עם ארכ' שמאי אסיף.

תכנון פרוגרמתי תיירותי לאזור קיסריה עכו ראש הנקרה - ראש צוות התכנון.              

מזמין: משרד התיירות.

תכנית מתאר מחוז הדרום תמ"מ/14/4 - ראש צוות רב מקצועי גדול, עורך התכנית.                              

מזמינים: מ.מ.י, משרד הפנים, משהב"ש, הסוכנות היהודית. 

פיתוח ציר הגבעות - תכנית אב ופיתוח אזורית לאורך הקו הירוק באזור המרכז- פריסת שימושי הקרקע והדרכים, ותיאום תכנון למערכות התשתית ההנדסית, ראש צוות התכנון. 

מזמין:  משהב"ש.    

פיתוח ציר הגבעות - תכנית אב ופיתוח אזורית לאורך הקו הירוק באזור המרכז- פריסת שימושי הקרקע והדרכים, ותיאום תכנון למערכות התשתית ההנדסית, ראש צוות התכנון. 

מזמין:  משהב"ש.    

תרומת מפעל הימים למיגזר התיירות והנופש בישראל - בדיקות פיזיות הנדסיות וכלכליות משולבות לתכנון פרויקטים תיירותיים על בסיס המרכיבים ההנדסיים של המפעל והערכתם, ראש צוות התכנון.  

מזמין : חב' ים תיכון ים המלח בע"מ.

Click for full CV

bottom of page